Vždy je dobré vedieť, kedy ide o život !

Zákony, vyhlášky, nariadenia vlády z oblasti PO

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Zákon NR SR č.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

https://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&_filter_predpis_aspi_id=67%2F2010+Z.z.&q=

Vyhl. MV SR č.124/2000 Z.z. ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi

https://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&_filter_predpis_aspi_id=124%2F2000+Z.z.&q=

Vyhl. MV SR č.478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach  prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru

https://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&_filter_predpis_aspi_id=478%2F2008+Z.z.&q=

Vyhl. MV SR č.726/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

https://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&_filter_predpis_aspi_id=726%2F2002+Z.z.&q=

Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

https://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&_filter_predpis_aspi_id=94%2F2004+Z.z.&q=

Vyhl. MV SR č.96/2004 Z.z.ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov

https://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&_filter_predpis_aspi_id=96%2F2004+Z.z.&q=

Vyhl. MV SR č.699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

https://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&_filter_predpis_aspi_id=699%2F2004+Z.z.&q=

Vyhl. MV SR č.258/2007 Z.z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuchými horľavými látkami

https://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&_filter_predpis_aspi_id=258%2F2007+Z.z.&q=

 

Vyhl. MV SR č.401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča, ...

https://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&_filter_predpis_aspi_id=401%2F2007+Z.z.&q=

Kontakt

PoBeZdra, s.r.o.

pobezdra@gmail.com

Jedlikova 5
Žilina
01015

0908554929
0915825795

Vyhľadávanie

NOVINKA!!! PORADENTVO V OBLASTI GDPR,

Odborná a aktualizačná odborná príprava pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami -  akreditovaný vzdelávací program

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode