Vždy je dobré vedieť, kedy ide o život !

VÝKON PZS

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v              oblasti ochrany a             podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý   tvorí dohľad nad pracovnými             podmienkami:

 

  1. hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov
  2. zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie,
  3. hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
  4. vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
  5. podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
  6. poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri:

1. plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
2. ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
3. ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii

g) zúčastňuje sa na:

1. vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
2. činnostiach spojených so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu,
3. organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov,
4. organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdeláva vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu,

 

h) spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii, 

Kontakt

PoBeZdra, s.r.o.

pobezdra@gmail.com

Jedlikova 5
Žilina
01015

0908554929
0915825795

Vyhľadávanie

NOVINKA!!! PORADENTVO V OBLASTI GDPR,

Odborná a aktualizačná odborná príprava pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami -  akreditovaný vzdelávací program

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode