Vždy je dobré vedieť, kedy ide o život !

Služby

Neustále sa snažíme skvalitňovať a rozširovať poskytované služby. Dôkazom toho, že ideme správnym smerom, je stále väčší počet spokojných zákazníkov.

 

Špeciálne služby

25.02.2013 19:55

Výkon činnosti technika požiarnej ochrany (TPO):

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
 • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • kontrolovanie dodržiavania vykonávania odborných prehliadok požiarnych vodovodov, prenosných hasiacich prístrojov, bleskozvodov a elektrorevízií v lehotách stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a normách,
 • konzultácie z odboru ochrany pred požiarmi

25.02.2013 20:00

Výkon činnosti bezpečnostného technika (ABT):

 • vykonanie a vypracovanie vstupného auditu stavu BOZP na jednotlivých pracoviskách klienta
 • vykonávanie vstupných a periodických školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP
 • spolupráca pri evidencii, šetrení, registrácii a odškodňovaní pracovných úrazov, závažných pracovných úrazov a chôrob z povolania
 • vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie BOZP v zmysle platnej legislatívy
 • vykonávanie previerok a vypracúvanie správ o vykonaných previerkach z hśadiska bezpečnosti práce
 • vypracovanie pracovných rizík pre pridelenie OOPP
 • konzultácie z oblasti bezpečnosti práce

25.02.2013 20:02

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti:

 • vypracovanie plánu BOZP
 • dozor nad bezpečnosťou práce na stavbách
 • spolupráca so stavebníkom v zmysle NV SR č.396/2006 Z.z.

25.02.2013 20:04

Predaj bezpečnostného značenia:

 • predaj bezpečnostného značenia v zmysle NV SR č. 387/2006 Z. z.

25.02.2013 20:05

Zabezpečenie predaja hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov:

 • predaj hasiacich prístrojov
 • predaj požiarnych vodovodov
 • predaj požiarnych uzáverov

Kontakt

PoBeZdra, s.r.o.

pobezdra@gmail.com

Jedlikova 5
Žilina
01015

0908554929
0915825795

Vyhľadávanie

NOVINKA!!! PORADENTVO V OBLASTI GDPR,

Odborná a aktualizačná odborná príprava pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami -  akreditovaný vzdelávací program

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode