Vždy je dobré vedieť, kedy ide o život !

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnostný technik v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. zabezpečuje:

 

  1. vykonávanie previerok a vypracúvanie správ o vykonaných previerkach pracovísk z hľadiska bezpečnosti práce

  2. vypracovanie pracovných rizík pre pridelenie OOPP

  3. vypracovanie smernice(zoznamu) pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

  4. spolupráca pri evidencii, šetrení, registrácii a odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania

  5. vykonávanie činnosti koordinátora BOZP na stavbách

  6. vykonávanie školení a vedenie dokumentácie o školeniach bezpečnosti práce

  7. vypracovanie ostatnej dokumentácie pre konkrétnu firmu v zmysle platnej legislatívy

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode